KUK!

Podmínky soutěže

Pravidla soutěže Velká soutěž s Chocolandem o školní batoh dle vlastního výběru.

od 1. 6. do 15.8.2019 (dále jen „Pravidla soutěže“)

1. Soutěž pořádá: CHOCOLAND a.s., Ovčárecká 305, 280 28 Kolín, IČ: 28972503, DIČ: CZ28972503 (dále jen „Pořadatel“)

2. Termín a místo konání soutěže Soutěž probíhá od 01. 6. (00:00:00) do 15.8.2019 (23:59:59) (dále jen „Doba konání soutěže“) na území České republiky.

3. Výhry v soutěži

Hlavní cena: batoh Bagmaster dle vlastního výběru 2.-10. cena: slevový poukaz do eshopu Bagmaster v hodnotě 500 Kč 11. cena: školní penál Bagmaster dle vlastního výběru 12. cena: sáček na přezůvky Bagmaster dle vlastního výběru 13. cena: svačinový box Bagmaster 14. cena: lahvička na pití Bagmaster 15.-25. cena: dárkový balíček sladkostí Chocoland v hodnotě 400 Kč

4. Účast v soutěži: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „Účastník soutěže“), která v Době konání soutěže odpoví na soutěžní otázku pořadatele zašle 2 soutěžní víčka.

Ze soutěže jsou vyloučeni a Účastníky soutěže se nemohou stát zaměstnanci Pořadatele a osoby blízké těmto osobám.

Účastník soutěže se zapojí do soutěže tím, že za dodržení výše uvedených podmínek odešle správnou odpověď na soutěžní otázku (uvedenou na www.bagmaster.cz/soutez.html) na P.O.BOX 143, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha. Každý soutěžící se může zapojit vícekrát.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito Pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, ztrácí nárok na výhru a výhra se nepředá.

5. Způsob výběru výherců Výherci budou vybráni formou náhodného výběru.

6. Oznámení o výhře

O své výhře bude výherce vyrozuměn prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu, ze které byla odpověď zaslána. Výherce bude o výhře informován způsobem uvedeným v předchozí větě do 25 pracovních dnů od skončení soutěže.

Součástí informace o výhře bude i žádost o zaslání kontaktních údajů pro doručení výhry. Výherce je povinen zaslat požadované kontaktní údaje způsobem uvedeným v rámci odpovědi na e-mailovou zprávu obsahující oznámení o výhře, a to do 48 hodin od data přijetí takovéto zprávy. V případě, že výherce nesplní některou z výše uvedených podmínek, jeho nárok na výhru zaniká a místo tohoto výherce bude jako výherce vylosován jiný Účastník soutěže.

7. Distribuce výher Distribuci výher zajistí společnost BAGMASTER s.r.o. a to osobně na pobočce společnosti v Plzni, Pod Košutkou 2 nebo prostřednictvím poštovních přepravců na adresu v České republice, kterou výherce uvede v odpovědi na oznámení o výhře (přepravce vybírá pořadatel).

8. Všeobecné podmínky soutěže Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník soutěže svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají Pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojenou s dodávkou výher výhercům. Výhry nelze reklamovat. Výherce nemá nárok na vrácení či výměnu výhry.

Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí internetového připojení a dále pak neodpovídá za vlastnictví užitých počítačů ani za případné nedoručení zpráv.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit Pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla soutěže mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech Pořadatele v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná Pravidla soutěže jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.

Do soutěže budou zařazeny pouze platné Soutěžní zprávy. Platnou Soutěžní e-mail zprávou se rozumí taková e-mail zpráva, která obsahuje správnou odpověď na soutěžní otázku (uvedenou na www.bagmaster.cz/soutez.html), dvě soutěžní víčka a emailová adresa.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů uvedených v Soutěžních e-mail zprávách.

Soutěžní e-mail zprávy ze skrytých adres jsou ze soutěže vyloučeny.

U přijatých Soutěžních e-mail zpráv je zhotoven záznam obsahující e-mail adresu Účastníka soutěže, datum a čas přijetí, obsah došlé Soutěžní e-mail zprávy. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení výherců a vyřešení případných reklamací.

9. Zpracování osobních údajů Pořadatel bude, jakožto správce, zpracovávat osobní údaje Účastníků soutěže dle níže uvedených podmínek, a to za účelem plnění smluvního vztahu mezi Pořadatelem a Účastníkem soutěže, který vznikne účastí Účastníka soutěže v soutěži. Jedná se tudíž o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, a jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Pořadatel bude osobní údaje Účastníků soutěže zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže (viz údaje v těchto Pravidlech soutěže), a to max. po dobu 3 měsíců od skončení Doby konání soutěže. V případě výherců bude Pořadatel také zpracovávat jejich osobní údaje pro marketingové účely spočívající v propagaci Pořadatele a jím pořádaných soutěží formou pořízení podobizen a audiovizuálních záznamů výherců z převzetí výher a jejich zveřejnění v propagačních materiálech Pořadatele, na jeho webových stránkách, na jeho facebookovém či Instagramovém profilu a kanálu Pořadatele na Youtube, a to max. po dobu 2 let o skončení Doby konání soutěže. Pro případ výhry uděluje Účastník soutěže svým zapojením do soutěže Pořadateli souhlas s pořízením jeho podobizny a/nebo audiovizuálních záznamů a jejich zveřejněním dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 84 a násl.). Udělení tohoto souhlasu je nezbytným předpokladem pro výhru v soutěži a v případě jeho odvolání ztrácí výherce nárok na výhru. Osobní údaje Účastníků soutěže bude Pořadatel zpracovávat sám, Kontaktní osobní údaje výherců předá Pořadatel případně přepravci za účelem distribuce výher, pokud nebude možné osobní předání na pobočce BAGMASTER s.r.o. Plzeň, Pod Košutkou 2

Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí Účastníkům soutěže jakožto subjektům údajů v souladu se zpracováním jejich osobních údajů následující práva:

- právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává; - právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů; - právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů; - právo na omezení zpracování osobních údajů; - právo na přenositelnost osobních údajů.

Účastníci soutěže se navíc mohou se svojí stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Výše uvedená práva mohou Účastníci soutěže uplatnit u Pořadatele na výše uvedených kontaktních údajích, příp. na e-mailové adrese info@bagmaster.cz. V případě dotazů ke zpracování osobních údajů Pořadatelem se mohou Účastníci soutěže obracet prostřednictvím e-mailové adresy ochranaosobnichudaju@bagmaster.cz

Tato Pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele na adrese https://www.bagmaster.cz/storage/get/100-pravidla-souteze-s-chocolandem-o-skolni-batoh.pdf a zároveň jsou uložena v písemné podobě na adrese: BAGMASTER s.r.o., Pod Košutkou 2, 323 00 Plzeň.

Váš košík je prázdný
0
0 oblíbených produktů